• Pupae – Battus Polydamus II
  Pupae – Battus Polydamus II
 • Pupae – Battus Polydamus I
  Pupae – Battus Polydamus I
 • Pupae – Battus Polydamus II
  Pupae – Battus Polydamus II
 • Pupae – Battus Polydamus I
  Pupae – Battus Polydamus I